Werving en Selectie, Re-integratie, Wajong uitkering en Mediation budgetcoaching Advies Integriteitsonderzoek Consultancy Interim oplossingen Quick-Scan Outplacement Werving en Selectie Wajong Mediation Gezinscoaching

Gezinscoaching

 

Your People, Our Business!

Mediation

"Mediation is een vorm van conflicthantering, waarbij een onafhankelijke neutrale derde, de mediator, partijen begeleidt om vanuit hun werkelijk belangen tot een gezamenlijk gedragen en een voor ieder van hen optimale oplossing van hun conflict te komen.

Brief Minister van Justitie aan de voorzitter van de Tweede Kamer d.d. 19 april 2004 (kenmerk 5280305): Mediation en het rechtsbestel.

Mediation is veelal een betere en aanmerkelijk snellere, effectievere en goedkopere manier om een oplossing van een (dreigend) geschil te realiseren, dan om daarover in juridische procedures terecht te komen. In een dergelijke procedure moeten immers veelal advocaten worden ingeschakeld. Dat betekent dat die advocaten gaan onderhandelen, waarin elk voor zijn cliënt uiteraard de beste oplossing tracht te bereiken. Meestal vinden die onderhandelingen plaats op basis van tegengestelde standpunten en argumenten.

Daardoor bestaat het gevaar dat de "prijs" van de oplossing onnodig wordt opgedreven. Indien deze onderhandelingen niet slagen, beslist uiteindelijk de rechter. Dat levert dan een "winnaar" en een "verliezer" op. Maar de vraag is dan wel of de "winnaar" zijn/haar winst kan incasseren (verzilveren) en of de "verliezer" zijn/haar verlies kan en wil dragen. En wat betekent dat voor de relatie tussen die partijen in de toekomst? In mediation wordt:

In de eerste plaats bereikt dat de ene partij aan de andere duidelijk kan maken waar het conflict naar zijn/haar opvatting over gaat;
bereikt dat men eens echt naar elkaar luistert (en probeert om elkaar te begrijpen);
helder gemaakt welke belangen aan de standpunten van partijen ten grondslag liggen en welke gezamenlijke belangen die partijen hebben;
een situatie gecreëerd, waarin partijen zélf hun oplossing(en) voor hun conflict bedenken.

Daardoor kan dat geschil veelal op zodanige wijze worden opgelost, dat er voor beide partijen een win-win-situatie ontstaat. Dit is van belang als men de relatie op langere termijn in stand wil houden.

Mediation wordt, onder andere, toegepast:
In conflicten tussen de bestuurder en de ondernemingsraad;
bij de oplossing van problemen die worden veroorzaakt door (nog) niet goed verlopende samenwerking binnen maatschappen en in organisaties na fusies en reorganisaties;

In het werkbaar maken van samenwerkingsrelaties
In geval van arbeidsongeschiktheid (als gevolg van een arbeidsconflict)
In geval van (seksuele) intimidatie
Bij het beslechten van arbeidsconflicten
Bij buurt- en burenruzies
Bij conflicten binnen gezins- en familiesituaties
Bij echtscheiding

 

Wajong SPS

 

Werving en Selectie